I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád upravuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je Mlsnymazlik.cz.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik předání zboží prvnímu přepravci, není-li kupujícím spotřebitel, a je-li kupujícím spotřebitel, okamžik převzetí zboží od dopravce.

Jako záruční list vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu, prodejku - dále jen záruční list) se všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo, ...) dle zákona.

 

II. DÉLKA ZÁRUKY

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců pro spotřebitele.

Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o zboží použité, neodpovídá prodávající za vady, které odpovídají míře užívání nebo opotřebení, které mělo zboží v okamžiku převzetí kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však na dobu kratší 6-ti měsíců. Tuto dobu uvede prodávající v prodejním dokladu zboží. U zboží, prodávaného se sníženou cenou z důvodu vady či nekompletnosti, se záruka nevztahuje na vady, pro které byla snížená cena zboží sjednána.

U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupujícího, který není spotřebitelem, omezena. Zákonná práva koncového zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena.

Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty a případně prodloužené záruční lhůty.

Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se reklamace v rámci zákonné záruční lhůty zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. V případě prodloužené záruky se reklamace řídí výhradně tímto reklamačním řádem.

 

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Kupující ne-spotřebitel je povinen, kupujícímu spotřebiteli je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) dle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce přesto převezme, je nezbytné, aby toto poškození popsal v předávacím protokolu přepravce.

2. Je-li zásilka poškozena, musí kupující ihned na místě sepsat s dopravcem škodní protokol a kopii neprodleně zaslat prodejci na e-mail, faxem nebo poštou.

3. Je-li zásilka neúplná, musí kupující toto neprodleně oznámit na e-mail nebo fax prodejce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

4. Místem pro uplatnění reklamace je Mlsnymazlik.cz, Žateckých 12, 140 00 Praha 4. U zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis (monitory, tiskárny, digitální foto, ...), doporučujeme kupujícímu v zájmu urychlení reklamace uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisním středisku, nebo v sídle prodávajícího.

5. V případě, že bylo zboží zakoupeno kupujícím, který není spotřebitel (kupujícím s IČ nebo prodejcem), musí kupující uplatňovat tuto reklamaci přímo a jen v autorizovaném servisu. V tomto případě se reklamace řídí podmínkami autorizovaného servisu.

6. Kupující spotřebitel i ne-spotřebitel může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu sídla firmy. Reklamované zboží by měl kupující důkladně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození a balík viditelně označit nápisem "REKLAMACE". Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo). Nebude-li obsahovat výše uvedené, je znemožněna identifikace původu i závady zboží a zásilka bude na náklady kupujícího vrácena zpět.

7. Kupující spotřebitel i ne-spotřebitel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, a pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci zboží. Výrobní číslo na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) se musí shodovat se sériovým číslem na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

8. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti.

9. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno. Je-li kupujícím spotřebitel, nezaniká záruka jako celek, avšak zaniká právo reklamovat ty vady, které vznikly v souvislosti s výše uvedeným jednáním.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
a) mechanickým poškozením zboží,
b) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají výrobcem uvedeným provozním podmínkám,
d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
e) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
f) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
g) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
h) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy, 
i) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

11. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím v přiloženém popisu závady.

 

IV. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Je-li kupujícím spotřebitel:

Shoda s kupní smlouvou

Je-li kupujícím spotřebitel, v případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li zboží současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který při nákupu uplatňoval IČ a jeho vztah s prodávajícím tak upravuje zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy bylo oznámeno provedení opravy a možnost převzetí, nebo byla-li oprava provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení a možnosti převzetí (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající, dle § 656 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění zboží.

Nepřevezme-li kupující spotřebitel reklamovaný předmět od prodávajícího ve lhůtě 6 měsíců ode dne oznámení vyřízení reklamace a možnosti převzetí, je prodávající dle §656 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn nepřevzatý reklamovaný předmět prodat. Je-li předmět zasílán zpět prostřednictvím zásilkové služby a kupující spotřebitel jej nepřevezme, má kupující právo požádat o opakované zaslání na náklady kupujícího. Pokud tak kupující spotřebitel neučiní a zboží nepřevezme do 6 měsíců ode dne prvního odeslání předmětu, je prodávající oprávněn nepřevzatý reklamovaný předmět prodat.

Je-li kupujícím ne-spotřebitel (kupující s IČ, nebo prodejce):

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako zboží bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

1. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

2. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z technických důvodů stane, že SMS nebo e-mail neobdrží kupující v zákonné třicetidenní lhůtě, má kupující možnost se automaticky dostavit do sídla firmy, kde mu bude vyřízená reklamace vydána proti předloženému originálu příjemky reklamace.

3. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy bylo oznámeno provedení opravy a možnost převzetí, nebo byla-li oprava provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení a možnosti převzetí (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající, dle § 656 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění zboží dle aktuálního ceníku. Tato částka je účtována za každý započatý den od data oznámení provedení opravy a možnosti převzetí.

4. Nepřevezme-li kupující spotřebitel reklamovaný předmět od prodávajícího ve lhůtě 6 měsíců ode dne oznámení vyřízení reklamace a možnosti převzetí, je prodávající dle §656 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn nepřevzatý reklamovaný předmět prodat. Je-li předmět zasílán zpět prostřednictvím zásilkové služby a kupující jej nepřevezme, má kupující právo požádat o opakované zaslání na náklady kupujícího. Pokud tak kupující neučiní a zboží nepřevezme do 6 měsíců ode dne prvního odeslání předmětu, je prodávající oprávněn nepřevzatý reklamovaný předmět prodat.

 

V. BEZPLATNÝ SERVIS

Na produkty prodávané s delší zárukou než 24 měsíců je zajišťován po uplynutí lhůty 24 měsíců tzv. bezplatný servis. V případě vady zboží, která se vyskytne po uplynutí lhůty 24 měsíců, bude takový produkt přijat do servisu a bude opraven nebo vyměněn za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry. Pokud ani jedno z těchto řešení nebude možné, bude vystaven dobropis. Prodávající se zavazuje takovýto servis ukončit ve lhůtě 35 dnů od přijetí zboží.

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je platný od 01.01.2013 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.mlsnymazlik.cz.

Mlsnymazli.cz – Tomáš Míka - majitel 
Vypracováno v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992, Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.