1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností mlsnymazlik.cz (dále jen „prodávající“) a kupujícím.
Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující předem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi bez zábran seznámit.

PRODÁVAJÍCÍ 
Mlsnymazlik.cz
Tomáš Míka
IČ: 13780212 
Žateckých 12, 140 00 Praha 4
Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na stránce "Kontakty".

KUPUJÍCÍ
Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Spotřebitel, při podání objednávky, předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem, výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající stranami smluvními.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem (prodejce nebo kupující s IČ), výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující bere na vědomí, že nákupem zboží, či služeb z nabídky prodávajícího, mu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Tímto okamžikem počínaje vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, které jsou uvedeny v kupní smlouvě a obchodních podmínkách a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím uschována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy vyplývají z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující může před samotným odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodejce (www.mlsnymazlik.cz), případně na stránkách virtuálních obchodů prodejce uvedených na stránce "E-Shop" a tím je k nim umožněn bezproblémový přístup.

Užití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky nejsou prodejcem zvláště zpoplatňovány a řídí se platným ceníkem operátora pro danou službu, kterou zákazník užívá.

 II. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA INFORMACÍ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou ninak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 III. PROVOZNÍ DOBA

Sídlo firmy na adrese Žateckých 12, 140 00 Praha 4:
Pondělí - Čtvrtek: 09:00 – 16:00

Příjem objednávek a dotazů ve virtuálních obchodech:
24h denně, 7 dní v týdnu

IV. CENY

Všechny uvedené ceny jsou s a bez DPH a jsou cenami smluvními. Ve virtuálních obchodech jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny zboží v přímém prodeji jsou shodné s cenami zboží uvedenými ve virtuálních obchodech.

 V. OBJEDNÁVÁNÍ

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost seznámit se celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.) před provedením objednávky. Tato cena bude uvedena v objednávce nebo ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě speciálního zboží na objednávku, nebo zboží, které není skladem, potvrdí prodávající kupujícímu předem telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu má prodávající právo přizpůsobit aktuální situaci na trhu a kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Kupující je předem informován o stavu skladových zásob daného produktu i o produktech na objednávku, kdy k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

Objednávku je možno realizovat následujícími způsoby:
- prostřednictvím virtuálního obchodu
- elektronickou poštou na adrese obchod@mlsnymazlik.cz - v e-mailu je nutné vyjádřit souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem
- osobně 
- telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky prostřednictvím virtuálního obchodu nebo písemnou formou (e-mail,) a uvést následující údaje:
- jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
- kód a název zboží dle ceníku
- jednotkovou cenu
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresu
- podpis osoby oprávněné objednávat zboží
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

 VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

Kupující, který je spotřebitelem, má právo v souladu § 53 odst. 7 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím virtuálních obchodů, e-mailu, telefonu). Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, včetně.

Kupující je povinen zboží vrátit úplné, s kompletní dokumentací, v nepoškozeném a čistém stavu, pokud možno včetně originálního obalu a bez stržených ochranných fólií, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude zboží vráceno v nekompletním či poškozeném stavu, vyhrazuje si prodávající zamítnout odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude na náklady kupujícího vráceno jemu zpět. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

Vyjma případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od těchto smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme, pro urychlení vyřízení odstoupení, doručit zboží na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem a případně důvodem k odstoupení (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo uvede, zda si částku vyzvedne osobně či použije na další nákup.

Kupující bere na vědomí, že dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku, musí v případě odstoupení od kupní smlouvy, vrátit se zbožím, které bylo předmětem kupní smlouvy, i dary, které byly součástí dodávky tohoto zboží.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vznikne kupujícímu kredit, který bude na jeho žádost zaslán na jím uvedený účet, nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od kupní smlouvy. Pokud nebude uvedeno číslo účtu, bude částka automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu, nebo k vyzvednutí v hotovosti, na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu, po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy, kupujícímu zaslán.

 VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY NE-SPOTŘEBITELEM

V případě, že kupující není spotřebitel, může mu být nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vraceného zboží. Stav zboží zhodnotí prodávající. V případě, že se obě strany nedohodnou na podmínkách odstoupení, bude zboží vráceno na náklady kupujícího jemu zpět. Prodávající je oprávněn kupujícímu účtovat případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením občanského průkazu, vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů).

 VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) platba v hotovosti při osobním převzetí
b) platba předem bankovním převodem na účet prodejce
c) platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
d) platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 IX. DODACÍ PODMÍNKY

Osobní odběr:
Zboží může převzít pouze kupující, osoba k tomu pověřená kupujícím, majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou na dobírku:
Zboží je kupujícímu zasláno přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednání. Standardní cena dopravy je 69,-Kč, v přípdadě zaslání těžších zásilek, jako jsou například pytle s krmením 20 kg a podobně je cena dopravy kvůli vysoké hmotnosti zásilky vyšší a to úměrně s hmotností objednaného zboží. Přesnou cenu Vám sdělíme vždy po uskutečnění objednávky tak, abyste se mohli rozhodnout, zdali je to pro Vás výhodné.

Zasílání přepravní službou s platbou předem na účet: Zboží je kupujícímu zasláno přepravní službou PPL a je odesláno v den připsání plné ceny objednávky na účet prodejce. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednání.

Při převzetí musí kupující zkontrolovat zásilku, zda je úplná a nepoškozená. V případě poškození musí kupující ihned na místě sepsat s dopravcem škodní protokol a kopii neprodleně zaslat prodejci na e-mail, faxem nebo poštou. V případě neúplnosti toto neprodleně oznámit na e-mail nebo fax prodejce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými prvními předpisy ČR. Nákupní doklad slouží současně jako záruční list. Délka záruky je uvedena u položek ve virtuálních obchodech.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.09.2009 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Mlsnymazlik.cz – Tomáš Míka
Vypracováno v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992, Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.